Hvilke rettigheter har døve og hørselshemmede i forbindelse med  utdanning?

Grunnskole/videregående skole
I Opplæringsloven (lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa – www.lovdata.no/all/hl-20080808-073.html
er all lovgivning for opplæring av barn og ungdom i alderen 6 til 19/20 år samlet i én lov.

Bestemmelser av særlig interesse for døve elever:

Rett til tegnspråkopplæring i grunnskolen og den videregående skolen , §§ 2-6 og 3-9
www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-002.html#2-6
www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-003.html#3-9

Etter denne bestemmelsen (§2-6) har elever som har tegnspråk som førstespråk, eller som etter en sakkyndig vurdering har behov for slik opplæring rett til grunnskoleopplæring i og på tegnspråk. Bestemmelsen gjelder også barn som selv er hørende når foreldrene benytter tegnspråk selv. Tilsvarende har ungdom som har rett til videregående opplæring rett til å velge videregående opplæring i og på tegnspråk i et tegnspråklig miljø eller til å velge å bruke tolk i ordinære videregående skoler (§3-9).

Rett til spesialundervisning, lovens kapittel 5
www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-006.html

Elever som ikke har eller som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har etter § 5-1rett til spesialundervisning. For elever som får spesialopplæring, skal det utarbeides individuell opplæringsplan, § 5-5,og det skal hvert halvår utarbeides skriftlig oversikt over den opplæringen eleven har fått, og en vurdering av elevens utvikling.

Rett til spesialpedagogisk hjelp
§ 5-7
www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-006.html#5-7
gir barn under skolepliktig alder rett til spesialpedagogisk hjelp – knyttet til barnehage, skole, sosiale og medisinske institusjoner m.v. eller organisert som eget tiltak.

Tilrettelegging av det fysiske miljøet
§ 9a-2
www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-011.html#9a-2
bestemmer at skolene skal planlegges, bygges, tilrettelegges og drives slik at det blir tatt hensyn til elevenes trygghet, helse, trivsel og læring. Alle elever har rett til en arbeidsplass som er tilpasset behovene deres – og skolen skal innrettes slik at det blir tatt hensyn til elver som har funksjonshemninger.

Dette betyr at klasserommet bør tilpasses den enkelte hørselshemmede elev best mulig mht. lyd (teleslynge, lydisolering, plassering i klasserommet) og lys (munnavlesning).

Universitet og høyskole
Det følger av høyskoleloven § 4-3
www.lovdata.no/all/tl-20050401-015-005.html#4-3
at opplæringsinstitusjonen så langt det er mulig og rimelig skal legge studiesituasjonen til rette for studenter med særskilte behov – men dette må ikke føre til en reduksjon av de faglige krav som stilles ved det enkelte studium.

Det er i denne forbindelse også grunn til å peke på studentens rett til tolk.