Døve og hørselshemmede barns rettigheter i barnehagen

Barnehage
Etter bestemmelsen i ny § 12 a i barnehageloven (trer i kraft 01.01.2009 – www.lovdata.no/all/hl-20080808-073.html
har barn rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt. Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har rett til å få plass i barnehage fra august måned.

Etter §13 (http://www.lovdata.no/all/hl-20080808-073.html)har barn med nedsatt funksjonsevne rett til prioritet ved opptak i barnehage. Begrepet ”nedsatt funksjonsevne” omfatter bl.a. språk- og talevansker.

Regler om barnehagens formål og innhold finnes i §§ 1 og 2
www.lovdata.no/all/hl-20080808-073.html

Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur.