Oversatt tekst av videoen;

I mars la de to stortingsrepresentantene fra Venstre, Iselin Nybø og Trine Skei Grande, frem et forslagsdokument som heter Dokument 8.

Dokument 8 inneholder 6 tiltak for å styrke norsk tegnspråk og tegnspråk i skolen:
1. Undersøke tegnspråkets stilling i samfunnet i dag. Dette er noe vi pr i dag vet for lite om.
2. 2008 kom stortingsmelding 35, som anerkjenner tegnspråket som språk. Men hvordan er statusen i dag?
3. Man ønsker at det legges frem en plan for det statlige tegnspråklige skoletilbudet i Norge.
4. Tegnspråk som valgfag på ungdomsskole og videregående.
5. Gjøre det mulig å ha tegnspråk som andrespråk på skolen for de som har behov for det. Feks koda-barn eller de som har døve søsken. At dette blir en mulighet i norsk skole, på lik linje med samisk og finsk språk.
6. Gjøre rede for statusen til paragraf 2-6, om tegnspråkopplæring – hvordan statusen er i de ulike kommunene.

Dette ble lagt frem til behandling, og etter at kunnskapsministeren, NDF og andre fikk sagt sitt, ble det lagt frem for stortinget. Dette ble lagt frem for stortinget i går. Der ble det diskutert, og blant annet Iselin Nybø og gruppen som behandlet punktene fikk sagt sitt.

Gruppen som behandlet forslagene var kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. KUF-komiteen. Det er flere tall som støtter de tre siste forslagene: Valgfag i skolen, tegnspråk som andrespråk og hvordan kommunene ivaretar paragraf 2-6.

Vi støtter de tre første forslagene også: Å undersøke tegnspråkets stilling, status til stortingsmelding 35, og plan for det statlige skoletilbudet. SV støtter de to første av disse tre. Venstre alle forslagene.

På Stortinget har det blitt diskutert mye, og det ble tatt opp at tegnspråk ikke bare er et språk, men at det inneholder kultur og er viktig for mange. Det ble også tatt opp at tiltakene for tegnspråk er for dårlige i dag, og at det ble forbedres. Det ble også sagt at rundt 16.500 bruker tegnspråk, blant annet døve, deres familier, fagmiljø og tolker. Men det tallet er for lite, det er flere som bruker tegnspråk. Men det betyr at disse ikke får muligheten til å bruke tegnspråk da man ikke kan ta det på skole.

Vi syns det var stort sett en bra diskusjon på Stortinget. Men vi vet for lite om tegnspråk og stortingsmelding 35, og at vi har behov for tegnspråklig skole. NDF ser at det er behov for alle de 6 punktene.

Likevel ble det bestemt at bare de tre siste punktene blir godkjent. Det betyr pr i dag at det blir tegnspråk som valgfag, man kan ta tegnspråk som andrespråk og at man undersøker hvordan paragraf 2-6 fungerer i de ulike kommunene. Det er jo flott at de tre blir gjennomført!

Men vi i NDF er ikke helt fornøyd. Vi i NDF skal fortsette å kjempe for de tre første punktene også og vi skal legge en strategi for hvordan vi skal ta tak i dette videre.

——————————————————

Dokument 8 forslag om å styrke norsk tegnspråk og tegnspråk i skolen.I mars har Trine Skei Grande og Iselin Nybø lagt fram respresentantforslag om å styrke norsk tegnspråk og tegnspråk i skolen, kalt for Dokument 8:72 S (2015-2016).I dokumentet fremmes følgende forslag:
1. Stortinget ber regjeringen legge frem en melding for Stortinget om tegnspråkets stilling i Norge, og særlig tegnspråk i opplæringen, hvilke rettigheter tegnspråkbrukere skal ha, og hvilke plikter offentlige myndigheter og andre instanser skal ha overfor tegnspråkbrukere og utviklingen av tegnspråket og tegnspråkkulturen.
2. Stortinget ber regningen redegjøre om status for tiltak 15 i St.meld. nr 35 (2007-2008) Mål og meining, om å vurdere situasjonen for tegnspråkbrukerne med hensyn til praktisk tilrettelegging for bruk av tegnspråk på ulike samfunnsområder og de formelle rettigheter og plikter som er knyttet til dette.
3. Stortinget ber regningen legge frem en plan for Stortinget for det statlige tegnspråklige skoletilbudet.
4. Stortinget ber regningen innføre tegnspråk som valgfag i ungdomstrinnet og i videregående opplæringen.
5. Stortinget ber regningen sikre at tegnspråk som andrespråk blir en rettighet og en mulighet på samme måte som samisk og finsk i norsk skole.
6. Stortinget ber regningen gjøre rede for status for hvordan kommunene ivaretar rettighetene til tegnspråkbrukere etter §2-6 i opplæringslova, inkludert de som har fått avslag, og om nødvendig føre regelmessig tilsyn.

Disse forslagene har fått svar fra statsråden. NDF har skrevet et motsvar. Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen behandler forslaget på vegne av Stortinget og flertall av dem støtter forslag nr 4, 5 og 6.

Mindretallsforslag støtter alle 6.

Les dokumentene her: ·

Dokument 8 forslag: https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/innstillinger/stortinget/2015-2016/inns-201516-321.pdf

NDFs motsvar: Vedlagt·        Brev til KUF-komiteen.docx

Innstilling fra kirke https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/innstillinger/stortinget/2015-2016/inns-201516-321.pdf