KODA-utvalget

Siv Fosshaug (leder), Kjetil Skarpeid (nestleder) Maren Oriola (referent)
Koda-barn er en stor gruppe som ikke har fått mye oppmerksomhet til nå. NDF har derfor opprettet et KODA-utvalg i 2016. KODA står for «Kids of Deaf Adults», på norsk sier vi «hørende barn av døve». Dette er barn som hører, og som har en eller flere døve/hørselshemmede foresatte. Disse barna kan tegnspråk i varierende grad. Familiens kommunikasjon blir skadelidende når foresatte ikke hører hva barna sier, og barna ikke kan tegnspråk godt nok. Det kan føre til frustrasjon og misforståelser.

Målsettinger i handlingsplanperioden

  • Utvalget vil jobbe for at KODA-barn får lovfestet rett til tegnspråkopplæring som morsmålsopplæring fra barnehage til videregående skole på lik linje med retten samiske og kvenske barn har til opplæring i samisk og kvensk.

Tiltak utover handlingsplanperioden

  • Utvalget skal søke dialog og samarbeid med private- og offentlige instanser som kan/vil bidra til å synliggjøre KODA-barnas behov for tegnspråkopplæring spesielt.
  • Utvalget skal informere og bistå tegnspråklige foreldre i søknadsprosessen for at deres KODA-barn får nødvendig tegnspråkopplæring.
  • Være med og skape nye tegnspråklige arenaer. Sørge for at disse er tilpasset KODA-barn.
  • Utvalget skal bevisstgjøre myndigheter om KODA-barns behov

Fremme norsk tegnspråk generelt.