Arbeidslivsutvalget

Arbeidslivsutvalget: Julia Anh Thu Ølmheim (leder) Rene Stub-Christiansen, Thomas Blix, Knut Loe Dønnessen, Tone-Britt Handberg, Lin Jia, Finn Arild Thordarson (forbundsstyrets representant) og Petter Noddeland (sekretær).

NDF har i mange år arbeidet for at døve og hørselshemmede skal oppnå fullverdig deltakelse i arbeidslivet, og vil alltid ha dette som det overordnede målet.
Målsettinger i handlingsplanperioden

• Skaffe statistikk som viser hvor mange døve og hørselshemmede som står i, er helt eller delvis utenfor arbeidslivet. Den vil kunne synliggjøre hvilke faktorer det er som gjør at noen ikke er i arbeid, eventuelt delvis er i arbeid. Den vil også vise hvilke faktorer det er som gjør at man er i arbeid.
• Resultatene i den statistiske undersøkelsen vil kunne synliggjøre hva som må til for å nå målet om å få alle i arbeid. Arbeidslivsutvalget vil bruke resultatene til å påvirke relevante aktører til å iverksette nødvendige tiltak rettet mot grupperinger, utdanningsinstitusjoner og arbeidsaktuelle etater og enheter.
Tiltak utover handlingsplanperioden
• NDF sin holdning til døve og hørselshemmede/tegnspråkliges deltakelse i arbeidslivet må synliggjøres på en bedre måte på hjemmesiden og i andre medier.
• Arbeidslivskontaktordningen fortsetter og ha en løpende evaluering av ordningen. En slik ordning oppleves som nyttig for døve og hørselshemmede som står utenfor arbeidslivet eller opplever utfordringer tilknyttet arbeidet som skyldes at de er tegnspråklige døve og hørshemmede. De skal få mulighet til å komme i kontakt med andre som har opplevd det samme og som har overvunnet utfordringene, såkalte likeperson.
• Fortsette arbeidet med årlige arbeidslivsseminarer med ulike temaer for å styrke tegnspråklige døve og hørselshemmedes muligheter til å beholde jobben eller komme i arbeid.
• Foreta fortløpende vurdering om aktuelle arbeidsplasser kan nomineres til eksisterende arbeidslivspriser. Dette vil være med på å synliggjøre og verdsette arbeidsplasser som har lykkes med å tilrettelegge arbeidsplassen for døve og hørselshemmede.

Petter Noddeland, sekretær. petter.noddeland@doveforbundet.no

Arbeidslivskontaktordningen – gå inn her for å lese mer om ordningen.

Ordningen går ut på at arbeidsledige, ungdommer eller andre som ønsker å komme inn i arbeidslivet eller bytte jobb tar kontakt med NDF v/ arbeidslivutvalget med forespørsel om kontakt i et fagfelt.